צור קשר

תנאי שימוש

/תנאי שימוש
התקשרו לוריפיי
תנאי שימוש 2019-10-27T15:11:43+02:00

כללי

ברוך הבא לאתר האינטרנט של רניום אונקוטסט בע"מ (“אונקוטסט” ו-"האתר").

כניסתך לאתר וכל שימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן, ולמדיניות הפרטיות (“התנאים”). בכל כניסה לאתר וגלישה בו,  הנך מביע את הסכמתך המלאה ללא הגבלה או הסתייגות לתנאים אלו, ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותם בעיון.

ככל שאינך מסכים לאיזה מהתנאים, אנא הפסק באופן מיידי את פעילותך באתר והימנע מכל שימוש באתר.

שימושך בכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם.

קניין רוחני

כל דבר שתראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מאונקוטסט. אונקוטסט אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת, הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לאונקוטסט ו/או לצד ג’ כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

ניתן להוריד או לשמור את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר המובא באתר למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.

זכויות היוצרים בחומרים ובתמונות באתר הנם בבעלותה של אונקוטסט ו/או צד שלישי כלשהו. חל איסור לעשות שימוש בחומרים ובתמונות אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים או בתמונות עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, אונקוטסט עשויה להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה כדין לשם שמירה על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (“סימני המסחר”) הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של אונקוטסט ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מאונקוטסט ו/או מבעל הזכויות באתר.

שימושים אסורים

הפעולות המפורטות בסעיף זה להלן, הינן פעולות אסורות, והנך מתחייב להימנע מהן:

– איסוף מידע במישרין ו/או בעקיפין בקשר למשתמשים באתר.

– פעולות שמטרתן פגיעה בפרטיות ו/או גניבת פרטים של משתמשים אחרים באתר.

– העתקה ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או פרסום ו/או העברה (לרבות באמצעות צד שלישי) של כל תוכן המופיע ו/או מוצג באתר, במישרין או בעקיפין ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל קניין רוחני אחר שמוצג או כלול באתר (ולרבות אך לא רק: תמונות ו/או כל מידע אודות המוצר ו/או כל מידע שמפורסם באתר).

– פעולות שמטרתן פגיעה באתר ו/או באונקוטסט ו/או מי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו.

– כל פעולה שמטרתה החדרת וירוסים ו/או תולעים ו/או כל קוד או תוכנת מחשב זדונית אחרת (לרבות תוכנות עוינות כדוגמת ואנדלים, ישומים מזיקים (Malicious Applications), סוסים טרויאניים, וכדומה) לאתר ו/או למחשבי אונקוטסט, ו/או לכל שרת, מחשב, תוכנה או חומרה אחרת.

– הפרת התנאים, או הפרתו של כל חוק, תקנה או הוראה בעלת תוקף חוקי מחייב כלשהו.

אבטחת מידע

אונקוטסט משקיעה מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמת מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית , ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אונקוטסט לא תישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אונקוטסט בהקשרים אלו.

כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו לאתרי ובתכנים קשורים בהם – עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתרים, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתרים או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.

שיפוי

 הנך מתחייב לשפות את אונקוטסט, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט), כתוצאה מהפרת התנאים על ידך, וכן הנך מתחייב לשפות את אונקוטסט, עובדיה, וכל גורם הקשור בה או פועל מטעמה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, כתוצאה מהפרת התנאים על ידך.

 דיוור ישיר והודעות שיווקיות

הנך מסכים ומאשר, כי אונקוטסט וכל גורם אחר מטעמה או שקשור אליה, יהיו רשאים להשתמש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום, שיווק, פניה אליך בהצעות מסחריות שונות, דיוור ישיר – והכל באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות ,SMS הודעות טלפוניות, משלוח דואר רגיל, וכל דרך אחרת.

תנאים נוספים

אונקוטסט אינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

אונקוטסט אינה מתחייבת לדיוקו של המידע באתר על אף שהיא נוקטת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר. אונקוטסט לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. אונקוטסט לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. אונקוטסט ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא (“AS IS”) ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

אונקוטסט לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ”ב.

כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו’ יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המעביר. כל דבר שאתה מעביר או שולח בטופס התקשרות או בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע”י אונקוטסט ו/או ע”י חברות הקשורות אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, אונקוטסט רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

למרות שאונקוטסט, לעיתים, תפקח ותעקוב אחר צ’אטים, פרסומים, הודעות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים, אין בפעולות אלה של אונקוטסט לרמז על חובתה של אונקוטסט ואונקוטסט מסירה מעצמה כל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות פלילית או הפרת חוק כלשהו. אונקוטסט תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל.

אתר זה מכיל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן והאתר מכיל מידע על מוצרים ושירותים המופצים בעולם, אך לא כולם נמכרים או ניתנים בכל אחת מהטריטוריות בהן אונקוטסט פועלת או נמצאת. כל התייחסות למוצר או שירות לא מעיד כי ניתן לקנותו או לקבלו בטריטוריה בה אתה נמצא. המוצרים נתונים תחת פיקוח רגולטורי וההנחיות הרגולטוריות משתנות מטריטוריה לטריטוריה ועל כן אפשרי כי מבקרים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר מיועד רק לקהל מסויים בטריטוריה מסויימת. אין להתייחס למפורסם באתר כאל חומר שיווקי או פרסומת עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא.

אין במידע המוצע באתר כדי להוות הצעה או בקשה לרכישתם או מכירתם של ניירות ערך כלשהם או לביצועה של כל עסקה בניירות ערך. חל איסור על המשקיעים לסמוך על מידע זה בבואם לקבל החלטות בנושא השקעות.

אונקוטסט מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על אונקוטסט ועל מוצריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי כלשהו, כמו כן אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון במוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי אונקוטסט ו/או מי מטעמה. לקבלת ייעוץ רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

אונקוטסט רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. אונקוטסט רשאית לבצע שינויים באתר ובתנאים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה. הנוסח המחייב של התנאים, בכל עת, הינו הנוסח העדכני המוצג באתר, והנך מקבל על עצמך ומסכים לתנאים על כל סעיפיהם, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בהם.

הנך מחויב בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב.

על התנאים והשימוש באתר יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בביקורך באתר הינך מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בנוגע לכל מחלוקת הנובעת או קשורה לתנאים או לאתר.

אונקוטסט תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את התנאים.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר:

רניום אונקוטסט
הסתת 20 מודיעין
08-9556100 או  *3180 

התנאים עודכנו  לאחרונה בתאריך  24.10.2019

נגישות